LA DIMINUTA PLAÇA DE SANT JAUME

La plaça de Sant Jaume actual és enorme si la comparem amb l'existent abans de l'obertura de l'eix Ferran, Jaume I i Princesa. Al vell mig hi havia l’església de sant Jaume, adossada a l'actual Ajuntament i formava un llarg carrer Ciutat amb la rectoria i la casa del Veguer on hi havia adossada una font. Als peus de l'església, davant del Palau de la Generalitat hi havia el porxo i el cementiri, més enllà la Batllia formant un carreró que conduïa a una altra església desapareguda: la de sant Miquel.

Alexandre Cirici i Pellicer en feia un dibuix molt clarificador.

A un llibre dedicat a l'arquitecte Adolf Florensa apareixia aquest plànol.

Aquests dos gravats són la millor manera d'imaginar aquella diminuta plaça.